Klauzula informacyjna

 Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób   fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE   poniżej przekazuję następujące informacje:

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORAAdministratorem danych osobowych jest Mazowiecki Związek Tańca Sportowego z siedzibą w Warszawie przy ul. Olesin 31F, 03-289 Warszawa, NIP: 5242807269, zwany dalej MZTS do którego przyjęto zgłoszenie oraz Federacja Tańca Sportowego do której MZTS przynależy w ramach organizacji ogólnopolskiej.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORAZ administratorem danych można skontaktować się poprzez adres mailowy podany na stronie internetowej MZTS, do której zostało skierowane zgłoszenie .
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCHZ Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w szczególności w zakresie korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez adres mailowy inspektora podany na stronie internetowej MZTS.
CELE PRZETWARZANIADane osobowe będą przetwarzane w celu zawierania umów, realizacji zadań statutowych MZTS, przez administratora danych osobowych, a także w celach merketingowych oraz w celu umożliwienia komunikacji
z Użytkownikiem przy wykorzystaniu informacji podanych w formularzu rejestracji lub wniosku o przyjęcie w poczet członków. Dane są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm.)
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCHDane będą przechowywane od dnia zgłoszenia lub wpłynięcia wniosku do wycofania zgody na przetwarzanie danych. Ponadto będą przetwarzane w okresie przewidzianym dla archiwizacji dokumentów firmowych.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCHUżytkownikowi przysługuje  prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, sprzeciwu, ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGOUżytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Adres: ul. Stawki 2 00-193 Warszawa Tel. 22 531 03 00
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCHPadanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie jest warunkiem wstąpienia do MZTS.