Statut Mazowieckiego Związku Tańca Sportowego

Rozdział I

Postanowienia ogólne.

Par. 1.

Mazowiecki Związek Tańca Sportowego, zwany dalej Związkiem, jest Związkiem Sportowym, dobrowolnym, samodzielnym i trwałym zrzeszeniem sportowym, mającym na celu rozwój i popularyzację  dyscypliny tańca sportowego, a także rozwój rekreacji ruchowej w Polsce, w szczególności na obszarze województwa mazowieckiego.

Par. 2.

 1. Związek działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 715), ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. Nr 79, poz. 855 z 2001 r. z późn. zm ) oraz niniejszego statutu.
 2. Związek posiada osobowość prawną.

Par. 3.

 1. Związek obejmuje swoim działaniem obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz Związku jest miasto stołeczne Warszawwiązek może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji sportowych o podobnym celu działania.
 2. Związek używa oznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.
 3. Czas istnienia Związku jest nieograniczony.
 4. Związek używa skróconej nazwy MZTS.
 5. MZTS opiera swoją działalność na pracy społecznej członków zrzeszonych w niej organizacji, oraz działaczy.
 6. Do prowadzenia swoich spraw MZTS może zatrudniać pracowników.

Rozdział II.

Cele i sposoby działania

Par. 4.

Celem działania Związku jest:

 1. Organizacja i realizacja współzawodnictwa sportowego z uwzględnieniem różnych form tańca sportowego.
 2. Reprezentowanie środowiska mazowieckiego w innych organizacjach, których Związek jest członkiem.
 3. Przygotowanie w granicach prawa kadry regionalnej do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym.
 4. Propagowanie wybitnych indywidualności sportowych, osiągnięć i wydarzeń sportowych.
 5. Stwarzanie warunków do rozwoju sportu, szczególnie różnych form tańca sportowego.
 6. Organizowanie szkolenia i doskonalenia kadr trenersko – instruktorskich.
 7. Wspieranie działalności uczniowskich klubów tańca sportowego.
 8. Uczestniczenie w procesie rozwoju kultury fizycznej, upowszechnianie rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej.
 9. Rozwijanie działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia sprawności fizycznej społeczeństwa; dorosłych, młodzieży i dzieci.
 10. Krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania różnych form tanecznych i sportu wśród mieszkańców miast i osiedli, pracowników zakładów pracy i ich rodzin.
 11. Kształtowanie wśród osób fizycznych zrzeszonych w klubach patriotyzmu, dyscypliny i solidarności oraz sumiennego wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich.

Par. 5.

 1. Dla realizacji celów statutowych – Związek stosuje następujące środki działania:

1) Współdziała w realizacji państwowego programu upowszechniania kultury fizycznej
 i profilaktyki zdrowotnej, wspomaga działania mające na celu tworzenie dogodnych warunków do aktywnego uprawiania różnych form tańca sportowego.

2) Współpracuje z instytucjami rządowymi, samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi, w szczególności sportowymi.

3) Wspomaga działania tworzące dogodne warunki do uprawiania różnych form tańca sportowego.

4) Wykonuje zadania zlecone w zakresie sportu i upowszechniania kultury fizycznej.

5) Prowadzenie szkoleń z zakresu tańca sportowego.

6) Organizuje turnieje, konkursy, zawody oraz masowe imprezy sportowo – rekreacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem tańca sportowego.

7) Propaguje uprawianie różnych form tańca sportowego oraz udziela informacji o swojej działalności i działalności zrzeszonych członków, współpracując w tym zakresie ze środkami masowego przekazu.

8) Prowadzi działalność wydawniczą własną, inicjuje i popiera prace naukowo-badawcze w zakresie tańca sportowego.

9) Organizuje konferencje i seminaria na tematy stanowiące cel działań Związku.

10) Organizuje i prowadzi ośrodki: szkoleniowe, wypoczynkowe, metodyczno-szkoleniowe, oraz rekreacji fizycznej,

11) Zarządza posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowo rekreacyjnymi, rozwija działalność w zakresie budownictwa, modernizacji, remontów i konserwacji.

12) Współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi specjalistycznymi organizacjami kultury fizycznej i rekreacji w szczególności w zakresie różnych form tańca sportowego.

13) Koordynuje działalność swoich członków.

14) Realizuje zadania zlecone w zakresie różnych form tańca sportowego.

15) Przygotowuje i zgłasza reprezentację MZTS do reprezentacji narodowej do udziału w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych.

16) Sprawuje nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem przez członków Związku, niniejszego Statutu, regulaminów i uchwał, obowiązujących w MZTS.

17) Utrzymuje stałe kontakty ze środkami masowego przekazu w zakresie realizacji polityki informacyjnej.

 1. Związek realizuje swoje cele statutowe poprzez odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
 2. Związek może prowadzić także niezbędną działalność gospodarczą – według obowiązujących przepisów. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych Związku.

Rozdział III.

Członkowie Związku ich prawa i obowiązki.

Par. 6.

Członkowie Związku dzielą się na:

 1. Członków zwyczajnych.
 2. Członków honorowych.
 3. Członków wspierających.

Par. 7.

Członkami zwyczajnymi są kluby sportowe.

Par. 8.

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. Brania udziału przez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Delegatów, z głosem stanowiącym.
 2. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Związku za pośrednictwem swoich delegatów.
 3. Informacji od organów Związku o działalności i zamiarach Związku.
 4. Pomocy szkoleniowej i organizacyjnej ze strony Związku.
 5. Zaskarżania uchwał władz Związku w sprawach członkowskich.
 6. Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Związku.

Par. 9

Członek zobowiązany jest do:

 1. Przestrzegania postanowień statutu Związku i uchwał władz Związku.
 2. Aktywnego uczestniczenia w pracach Związku i realizacji jego celów statutowych i programów działania oraz etycznego i koleżeńskiego postępowania wobec innych członków.
 3. Terminowego opłacania składek członkowskich.

Par. 10.

 1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd w trybie Uchwały na podstawie pisemnego zgłoszenia, do którego należy dołączyć wypełnioną deklarację członkowską wraz z dokumentacją potwierdzającą dokonanie wpisu do KRS lub innego organu administracji publicznej uprawnionego do rejestracji oraz potwierdzenie uiszczenia wpisowego w wysokości określonej Uchwałą Zarządu.
 2. W przypadku nie wykazania któregokolwiek dokumentu, o którym mowa w pkt.1 zgłoszenie o przyjęcie w poczet członków MZTS nie będzie rozpatrywane.
 3. Związkowi przysługuje prawo badania zgodności Statutów podmiotów ubiegających się o członkostwo Związku co do ich spójności ze Statutem MZTS.
 4. Od negatywnego stanowiska w przedmiocie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych MZTS przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Delegatów w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji na piśmie z uzasadnieniem.

Par. 11.

 1. Godność członka honorowego Związku nadaje Walne Zebranie Delegatów na wniosek Zarządu osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla rozwoju tańca sportowego.
 2. Członkowie honorowi posiadają uprawnienia członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego podczas Walnego Zebrania Delegatów.
 3. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

Par. 12

Członkiem wspierającym Związku może być osoba fizyczna, lub osoba prawna (w szczególności mająca cele zarobkowe) popierająca cele Związku, oraz deklarująca pomoc finansową, lub organizacyjną na rzecz Związku.

Członkowie wspierający posiadają uprawnienia członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego podczas Walnego Zebrania Delegatów i głosu stanowiącego.

Decyzje o przyjęciu członka wspierającego podejmuje Zarząd Związku.

Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Związku przysługuje  odwołanie do Walnego Zebrania Delegatów w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji na piśmie z uzasadnieniem.

Par. 13

 1. Członkostwo Związku zwyczajne i wspierające ustaje w przypadku:

        a) Rezygnacji na piśmie złożonej przez członka do Zarządu.
        b)
Uchwały Zarządu, w związku z zaleganiem w opłacaniem składki członkowskiej przez okres 12 miesięcy.
        c) Utraty osobowości prawnej przez podmiot będący członkiem Związku.

 1. Członkostwo Związku zwyczajne i wspierające może ustać w przypadku wykluczenia ze Związku na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Związku z powodu naruszenia przez członka regulacji statutu, działania na szkodę Związku, lub nie uczestniczenia przez okres 12 miesięcy w pracach Związku.
 2. Członkostwo Związku honorowe ustaje w przypadku:
  a) Rezygnacji na piśmie złożonej przez członka do Zarządu.
  b) pozbawienia tytułu członka honorowego Związku mocą uchwały Walnego Zebrania Delegatów, podjętej na skutek działania na szkodę Związku lub utraty praw publicznych.
 3. Od decyzji Zarządu, dotyczącej wykluczenia członka zwyczajnego lub wspierającego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Delegatów, w terminie 14 dni od momentu otrzymania uchwały o wykluczeniu wraz z uzasadnieniem.

         Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 1. Do czasu rozpatrzenia wniesionego odwołania, o którym mowa w par.13 ust 4 uchwała Zarządu o wykluczeniu członka MZTS powoduje zawieszenie jego praw członkowskich.

Rozdział IV

Władze Związku

Par. 14.

Władzami Związku są:

 1. Walne Zebranie Delegatów.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.

Par. 15.

1.Wyboru delegatów dokonują wszyscy członkowie zwyczajni na 4 letnią kadencję. Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje prawo wyznaczenia 3 delegatów.

Par. 16.

 1. Kadencja wszystkich wybieralnych władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym. Wybór następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 2. Zarząd i Komisja Rewizyjna Związku mają prawo uzupełnienia swego składu w przypadku powstania wakatu w ich składzie w trakcie kadencji do 1/3 liczby członków danego organu spośród delegatów, którzy w wyborach do danego organu uzyskali kolejno największą liczbę głosów. Kooptacji dokonują pozostali członkowie danego organu, którego skład uległ zmniejszeniu.

Par. 17.

 1. Uchwały władz MZTS zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, jeżeli inne postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
 2. Głosowania odbywają się w sposób jawny, z wyłączeniem wyboru władz, kiedy obowiązuje głosowanie tajne. Organ władz podejmujący uchwałę może w każdym przypadku zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego w danej sprawie.

Par. 18.

Walne Zebranie Delegatów

 1. Najwyższą władzą Związku jest Walne Zebranie Delegatów.
 2. Walne Zebranie Delegatów zwoływanie jest przez Zarząd Związku w terminie przewidzianym przez Statut.
 3. Walne Zebranie Delegatów dzieli się na:
  a) Zwyczajne Sprawozdawczo – Wyborcze zwoływane raz na cztery lata.
  b) Zwyczajne Sprawozdawcze zwoływane corocznie.
  c) Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów.
 4. Walne Zebranie Delegatów obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie:
  a) Zwołuje się w ciągu 90 dni na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub wniosek zgłoszony przez co najmniej 4/5 ogólnej liczby członków MZTS.
  b) Obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany.

Par. 19.

 1. W Walnym Zebraniu Delegatów w pierwszym terminie powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków Związku (reprezentowanych przez delegatów) uprawnionych do głosowania, zaś w drugim terminie Walne Zebranie Delegatów może skutecznie obradować bez względu na liczbę obecnych członków.
 2. W Walnym Zebraniu oprócz członków zwyczajnych Związku mogą uczestniczyć z głosem doradczym: członkowie wspierający i członkowie honorowi, zaproszeni goście, oraz członkowie ustępujących władz, o ile nie są delegatami.

Par. 20.

Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów należy:

 1. Przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdania z 4 – letniej i bieżącej działalności władz Związku
 2. Uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi, lub poszczególnym jego członkom.
 3. Uchwalanie kierunków działalności i założeń programowych Związku.
 4. Podejmowanie uchwał o zmianie Statutu lub rozwiązaniu Związku.
 5. Wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej.
 6. Nadawanie godności honorowego członka Związku.
 7. Uchwalanie regulaminu pracy Zarządu, Komisji Rewizyjnej, oraz regulaminu obrad Walnego Zebrania Delegatów.
 8. Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich.
 9. Podejmowanie uchwał programowych.
 10. Podejmowanie uchwał w innych ważnych sprawach wniesionych pod obrady, a nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów władz.

Par. 21.

 1. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Delegatów Zarząd powiadamia swoich członków na co najmniej 14 dni przed datą Zebrania listem poleconym lub pocztą elektroniczną, o ile członek wyraził zgodę na ten tryb powiadamiania, podając do wiadomości Zarządu swój adres e-mail.
 2. Materiały dotyczące spraw przewidzianych w programie obrad winny być udostępnione delegatom na 10 dni przed datą Walnego Zebrania Delegatów.

Par. 22.

 1. W Walnym Zebraniu Delegatów udział biorą z głosem stanowiącym delegaci członków zwyczajnych,.
 2. W Walnym Zebraniu Delegatów mogą brać udział z głosem doradczym członkowie honorowi i wspierający oraz przedstawiciele członków wspierających (w przypadku osób prawnych), a także członkowie ustępujących władz, o ile nie są delegatami członków zwyczajnych Związku.

Par. 23.

Zarząd

 1. Zarząd Związku składa się z 5-9 członków.
 2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, które odbywa się nie później niż 14 dni od przeprowadzonego wyboru, wybierając spośród siebie Prezesa, 1 – 3 Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.

Par. 24.

Członków Zarządu wybiera Walne Zebranie Delegatów spośród delegatów.

Par. 25.

Zarząd odpowiedzialny jest za całokształt bieżących działań Związku i działa w jego imieniu na zewnątrz.

Par. 26.

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Wykonywanie uchwał i zaleceń Walnego Zebrania Delegatów.
 2. Wypracowywanie rocznych programów działań i planów finansowych.
 3. Zarządzanie majątkiem i funduszami Związku.
 4. Reprezentowanie Związku na zewnątrz.
 5. Ustalanie wysokości składek członkowskich i wpisowego.
 6. Reprezentowanie Związku wobec innych organizacji tańca sportowego, oraz organizacji, których Związek jest członkiem, oraz podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Związku do tych organizacji, lub rezygnacji z ich członkostwa, a także wybór osób mających reprezentować Związek w tych organizacjach.
 7. Zatrudnianie, w miarę potrzeb, księgowego, pracowników, określanie zakresu ich kompetencji i udzielanie stosownych pełnomocnictw.
 8. Powoływanie kadry Związku.
 9. Występowanie w imieniu Związku do właściwych organów administracji państwowej w sprawach dotacji, i innych sprawach.
 10. Koordynowanie szkolenia i doskonalenia kadr trenerskich i instruktorskich.
 11. Przygotowanie sprawozdania z działalności Związku, oraz pracy Zarządu na potrzeby Walnego Zebrania Delegatów, lub Komisji Rewizyjnej.
 12. Organizowanie przedsięwzięć sportowych lub rekreacyjnych.
 13. Powoływanie komisji doradczych do określonych spraw.
 14. Zatwierdzanie sprawozdań finansowych Związku.

Par. 27.

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności minimum połowy członków Zarządu.

Par. 28.

Do skutecznego reprezentowania Związku i zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa.

Par. 29.

Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenie zwołuje i prowadzi Prezes Zarządu, lub w przypadku jego nieobecności Wiceprezes Zarządu. Wszystkie posiedzenia są protokołowane.

O terminach posiedzenia  Zarządu, Prezes powiadamia przynajmniej na 7 dni przed jego terminem.

Za udział w posiedzeniu Zarządu jego członkom przysługuje zwrot poniesionych kosztów.

Par. 30.

Zarząd – dla usprawnienia pracy Zarządu – może powołać wydziały, komisje i zespoły problemowe, a także inne komórki doradcze. Organy te pracują według regulaminu uchwalonego przez Zarząd.

Par.31

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działaniem Związku.

Par. 32.

Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu, które odbywa się nie później niż 14 dni od przeprowadzonego wyboru, wybierają ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

Par. 33.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej Związku.
 2. Przedstawienie Zarządowi wniosków i zaleceń, które Zarząd powinien rozpatrzyć w terminie 1 miesiąca.
 3. Prawo żądania zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów.
 4. Składanie Walnemu Zebraniu Delegatów – sprawozdań corocznych i kadencyjnych.
 5. Wnioskowanie do Walnego Zebrania Delegatów o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi, lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Par. 34.

Przewodniczący komisji, lub upoważniony przez niego jej członek mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniu Zarządu – o terminach posiedzenia Zarząd winien powiadomić Przewodniczącego komisji na 7 dni przed jego terminem.

Par. 35.

 1. Komisja zwołuje swe posiedzenie w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na rok.
 2. Posiedzenie zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji lub wyznaczony przez niego członek.
 3. Decyzje komisji zapadają w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 3 członków komisji.
 4. Za udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej jej członkom przysługuje zwrot poniesionych kosztów.

Rozdział V.

Postępowanie dyscyplinarne i rozstrzyganie sporów

Par. 36.

 1. Związek ma prawo za nieprzestrzeganie statutu i uchwał władz Związku nakładać kary na członków Związku poprzez:
  a) Upomnienie
  b) Zawieszenie w prawach członka Związku na okres od 3 miesięcy do 4 lat.
  c) Wykluczenie ze Związku.
 2. Decyzję o ukaraniu podejmuje Zarząd Związku w formie uchwały .
 3. Od decyzji Zarządu ukarani mogą się odwoływać do Walnego Zebrania Delegatów w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały o ukaraniu wraz z uzasadnieniem.

Rozdział VI.

Majątek Związku

Par. 37.

Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze. Na majątek składają się:

 1. Wpływy ze składek członkowskich i wpisowego.
 2. Wpływy z działalności gospodarczej, w tym wpływy z reklam i sponsoringu.
 3. Wpływy z darowizn.
 4. Dotacje przekazane do Związku i środki otrzymane na realizację zadań zleconych.
 5. Środki uzyskane z lokat terminowych,
 6. wpływy z odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Postanowienia końcowe.

Par. 38.

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz rozwiązania Związku podejmuje Walne Zebranie Delegatów większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków Związku (reprezentowanych przez delegatów).
 2. Uchwałę o rozwiązaniu Związku realizuje ustanowiony likwidator. Uchwała ta powinna określać cele, na jakie zostanie przeznaczony majątek.
 3. Po zakończeniu likwidacji Związku, likwidator występuje do organu rejestracyjnego z wnioskiem o wykreślenie Związku z rejestru.

Par. 39.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają postanowienia ustawy Prawo o stowarzyszeniach.