Regulamin płatności

       I   Płatność online

 1. Mazowiecki Związek Tańca Sportowego z siedzibą w Warszawie, NIP: 524-280-72-69, zwany dalej MZTS, będący organizatorem lub współorganizatorem zawodów sportowych, udostępnia zawodnikom możliwość dokonania opłaty startowej online.
 2. Płatności online są obsługiwane przez serwis płatności internetowych Przelewy24.pl. Przekierowanie do Przelewy24.pl następuje przez kliknięcie odpowiedniego linka na stronie internetowej konkretnych zawodów lub przesłanego drogą elektroniczną na podany przez podczas rejestracji zawodnika, adres e-mail.
 3. W ramach płatności online można dokonać płatności wg następujących metod
  a) internetowy przelew bankowy
  (lista banków na stronie https://www.przelewy24.pl/metody-platnosci/przelewy-online)
  b) karta kredytowa lub debetowa
  (lista kart na stronie https://www.przelewy24.pl/metody-platnosci/karty-platnicze)
 4. Więcej informacji dotyczących dokonywanych transakcji jest dostępnych pod adresem: https://www.przelewy24.pl/pomoc

  II Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych wskazanych przez użytkowników w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dokonywanych online jest Mazowiecki Związek Tańca Sportowego z siedzibą w Warszawie przy ul. Olesin 31F, 03-289 Warszawa, adres e-mail: kontakt@mztsport.pl oraz Klub będący członkiem MZTS i będący współorganizatorem konkretnych zawodów, których regulamin został zatwierdzony przez MZTS.
 2. Celami zbierania danych są realizacja celów statutowych związana z organizacją zawodów sportowych, jak również komunikacja związana
  z funkcjonowaniem MZTS.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji płatności. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa jej realizacja.
 4. Administratorem danych w ramach usługi płatności online jest właściciel serwisu Przelewy24.pl. W celu realizacji płatności konieczne jest wyrażenie przez użytkownika zgody na udostępnienie przez MZTS danych osobowych właścicielowi serwisu Przelewy24.pl – firmie Przelewy24 – PayPro S.A. ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887.
 5. Każdemu użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

       III   Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące zakupionych opłat startowych na turniej można przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail, podany w odrębnym regulaminie zawodów, Klubu będącego współorganizatorem zawodów lub na adres skarbnik@mztsport.pl
 2. Reklamację można składać nie później niż w ciągu 7 dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji, jednakże nie później niż do 14 dni od daty zakończenia zawodów.
 3. Każda reklamacja winna zawierać krótki opis przyczyny złożenia reklamacji, datę jej wystąpienia oraz oznaczenie składającego reklamację, w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej.
 4. Mazowiecki Związek Tańca Sportowego dołoży wszelkich starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni roboczych od ich otrzymania przez organizatora w wyniku rozpatrzenia reklamacji organizator zawiadomi składającego reklamację drogą elektroniczną lub pisemnie na adres podany w zgłoszeniu.
 5. Nie podlegają rozpatrzeniu reklamację, który nie zawierają danych wymienionych w pkt. 3 powyżej lub zostały złożone po terminie, o którym mowa w pkt. 2 niniejszego paragrafu.

  IV  Wycofanie zgłoszenia/odstąpienie od umowy
 1. Wycofanie zgłoszenia na zawody w terminie min. 12 godz. przed rozpoczęciem zawodów, umożliwia ubieganie się przez zawodnika o zwrot dokonanej opłaty startowej, pomniejszonej o koszty administracyjne w wysokości 5 zł.
 2. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie krótszym niż 12 godz. przed zawodami, organizator nie zwraca dokonanej wcześniej wpłaty, bez względu na zaistniałe okoliczności.